Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště se podílí na vytváření příznivé atmosféry ve škole, která umožňuje plnohodnotný rozvoj každého žáka. Svou pozornost soustřeďuje na předcházení vzniku rizikových forem chování žáků, napomáhá odbourávat a kompenzovat individuální výukové, výchovné i osobní problémy žáků.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště mimo jiné:

  • poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům
  • podílí se na vytváření a realizuje preventivní programy zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žák
  • poskytuje přímou podporu a individuální péči žákům se specifickými poruchami učení a vadami řeči
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, apod.) a dalšími příslušnými institucemi

Složení školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně: Mgr. Olga Černá Šamšová

Školní metodička prevence: Mgr. Marie Prošková

Pedagogická intervence: Mgr. Olga Černá Šamšová, Mgr. Iva Bělochová, Mgr. Petra Trégnerová

Předmět speciálně pedagogické péče: Mgr. Jaroslava Vávrová, Mgr. Eva Soudská

Vedoucí logopedické poradny: Mgr. Jaroslava Vávrová, Mgr. Romana Burešová, Hana Žalovičová

Asistentka pedagoga: Bc. Vlasta Triebová, Petra Nováková, DiS., Monika Rajňáková