Výchovná poradkyně Konzultační hodiny
Mgr. Radka Vosická úterý 12:00 – 13:00,
případně dle dohody

Vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické, o svých činnostech vede písemnou dokumentaci.

Provádí základní skupinová šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti. Poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků.

Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními.

Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, zajišťuje a poskytuje aktuální informace a metodické materiály.

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy