Vážení rodiče,

na úvod si dovolím poděkovat vám za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím obtížného období distančního vzdělávání. Spolu se všemi učiteli si uvědomuji, že pro vás jistě bylo velmi obtížné plnit všechny své povinnosti a zároveň zajistit, že se vaše děti budou aktivně účastnit distanční výuky. Tím spíše si vážíme přístupu těch z vás, kteří své děti při distančním vzdělávání soustavně podporovali a pomáhali jim. Před mnohými z vás musíme smeknout a velmi vám za váš přístup děkujeme. Období distančního vzdělávání nebylo snadné ani pro nás učitele. Přesto věřím, že jsme se stejně jako naši žáci mnohé naučili, a že jsme i v těchto ztížených podmínkách obstáli.

Cílem této zprávy je vás jednak seznámit s organizací závěru školního roku (1) a také vás informovat o hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku (2):

 1. Poslední týden školního roku budeme věnovat převážně organizačním záležitostem (jedná se zejména o odevzdávání učebnic, vyklízení šaten a šatních skříněk, fotografování a předávání vysvědčení). Nebudou se již konat konzultace pro žáky 2. stupně.

Čerstvé mimořádné opatření MZ ČR (zde) ze dne 12. 6. 2020 umožňuje již účast všech žáků na těchto aktivitách. Nově příchozí žáci musí mít zákonným zástupcem potvrzené čestné prohlášení (zde) a v prostorech školy dodržovat stanovené hygienické zásady (např. zde).

Vysvědčení bude vydáváno podle následující harmonogramu:

V případě, že si žák nemůže v daném termínu vysvědčení převzít, domluvte se prosím individuálně s třídní učitelkou, třídním učitelem. Nevydaná vysvědčení budou v pátek 26. 6. 2020 uložena v kanceláři ředitele školy. Převzetí je možné v období hlavních prázdnin po předchozí domluvě.

Na zbylé dny školního roku – pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. jsou pro žáky vyhlášeny 2 dny ředitelského volna.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části ovlivněno uzavřením škol v souvislosti s epidemií koronaviru.

Vysvědčení za 2. pololetí budou mít standardní podobu a budou obsahovat známky ze všech předmětů.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 v souladu s výše uvedenou vyhláškou zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo distanční vzdělávání, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. (U distančního vzdělávání se zohlední například snaha žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatná práce žáků během distančního vzdělávání a její výsledky, aktivní účast na aktivitách distančního vzdělávání, zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro distanční vzdělávání.)
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v prvním pololetí

Nedostatek podkladů za období distančního vzdělávání nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

Do zameškaných hodin se zahrnou pouze zameškané hodiny docházky do platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

Stanislav Novák, ředitel školy

 

 

Poslední příspěvky