Vážení rodiče, milí žáci, 

Ministerstva zdravotnictví a školství společně připravila řadu doporučení a nařízení, která mají zabránit uzavírání škol. Týkají se především hygienických a protiepidemických opatření (testování, nošení roušek, omezení vstupu třetích osob do školy apod.). Pravidla byla zapracována do manuálu, kterým by se měly školy od září řídit.

Zákaz vstupu nemocným a izolace

Do školy a školského zařízení nemohou vstupovat osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.  V případě, že se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, nasadí si neprodleně ochranu dýchacích cest a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti – čítárny, kde bude izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka, který žáka v nejkratším možném čase ze školy vyzvedne.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Hygienická opatření

škola zajistí efektivní úklid a dezinfekci všech prostor a ploch. Se zvýšenou četností se budou čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, splachovadla, apod. Vyučující dále zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

Preventivní screeningové testování

Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků třikrát po sobě. První test se provede 1. září (v první třídě proběhne první test 2. září). Dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivnímu testování se nejsou povinni podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (čestné prohlášení již nedostačuje).

K testování se budou používat neinvazivní antigenní testy pro samoodběr značky Genrui, u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je při provádění testu umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba) – testovací místa budou opět připravena na chodbách budovy 1. stupně.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině účastnit (nemá již automaticky omluvenu absenci ve vyučování), ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tj. do 10. září.

Děkuji za spolupráci

Stanislav Novák – ředitel školy

Informace o dalším postupu v případě pozitivního Ag testu

V případě pozitivního Ag testu je povinná konfirmace. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu z 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech.) Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce žáka povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Poslední příspěvky