V rámci vlastního hodnocení školy jsme se rozhodli využít ověřený nástroj od společnosti Scio – dotazníkové šetření Mapa školy (www.scio.cz/mapainfo). Cílem šetření je zjistit, jakým způsobem, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, jejich rodiče, provozní zaměstnanci školy, učitelé, vychovatelé i ředitel školy.

Šetření je anonymmapa pro všechny skupiny dotazovaných. Žáci základní školy budou vyplňovat dotazníky ve škole v počítačové učebně. Rodiče oslovíme prostřednictvím elektronické žákovské knížky, jejím prostřednictvím zároveň sdělíme přístupové údaje do systému šetření – přístupové jméno a heslo společné pro všechny žáky dané třídy (zajištění anonymity).

Šetření proběhne i v mateřské škole, kde jsou v elektronické podobě připraveny dotazníky pro rodiče dětí docházejících do MŠ. Rodiče oslovíme prostřednictvím informačních vitrín a přímo na jednotlivých třídách MŠ, kde obdrží informační letáček s přístupovými údaji do systému šetření – přístupové jméno a heslo společné pro všechny děti v dané třídě (zajištění anonymity).

Pokud mají rodiče ve škole více dětí, měli by dotazník vyplnit za každé dítě. Vždy s přihlašovacími údaji platnými pro odpovídající třídu. V případě, že rodiče nemají přístup k internetu, je možné dotazník vyplnit v počítačové učebně školy (Paříkovo náměstí 139) každý únorový pátek mezi 14. a 15. hodinou.

Součástí šetření je také krátký zpětnovazební dotazník (3 otázky), který se vyplňuje po dokončení hlavního dotazníku. Přístupové údaje k němu jsou stejné pro všechny dotazované (přístupové jméno: mapaskoly, heslo: stb4p8y9).

Prosíme všechny respondenty šetření, aby na otázky odpovídali upřímně, otevřeně a pravdivě. Výsledky šetření jistě poskytnou zajímavé a podnětné informace, které nám pomohou v další práci při zkvalitňování školy. Šetření bude probíhat pouze elektronickou formou na adrese http://testovani.scio.cz do 26. února 2016, poté dojde k odeslání dat a jejich zpracování. Závěrečnou zprávu obdržíme v dubnu 2016 a s výsledky šetření seznámíme respondenty i veřejnost prostřednictvím našich webových stránek.

Děkujeme za spolupráci.

Poslední příspěvky