GDPR – (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

     Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     Školy jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního zákona (převážně na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V rámci zajišťování svých činností Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace (škola) zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

  1. Personální činnosti
  2. Přijímání k předškolnímu vzdělávání
  3. Průběh předškolního vzdělávání
  4. Matrika – předškolní vzdělávání
  5. Přijímání k základnímu vzdělávání
  6. Průběh základního vzdělávání
  7. Matrika – základní vzdělávání
  8. Bezpečnost a ochrana zdraví
  9. Účetnictví
  10. Stravování

Pověřencem (DPO) pro školu je:

Mgr. Martina Šenfeldrová, e-mail: senfeldrova-dpo@seznam.cz, tel.: 724 581 910

Během konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou, kterou určí škola, obrazové-zvukové záznamy a fotografie, které budou použity na webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy.

Škola nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

Formuláře:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o potvrzení a přístup k osobním údajům
Žádost o přenositelnost dat
Žádost o výmaz osobních údajů