Milí žáci, vážení rodiče,

začali jsme již druhý týden nového školního roku. Prázdniny jsou tedy již déle než týden za námi a 1. září jsme společně všichni odpočatí zahájili nový školní rok Základní školy a mateřské školy Třebenice.

IMG_0396Během prvního týdne jste si jistě všimli, že se ve škole, ve školce ani ve školní jídelně během léta nezahálelo. V průběhu prázdnin probíhala řada prací ve všech budovách školy, o nichž vás budeme informovat v samostatném příspěvku.

V pedagogické oblasti budeme v novém školním roce i nadále vzdělávat žáky základní školy podle školního vzdělávacího programu „Škola pro radost.“ Vzdělávání dětí v mateřské škole bude také probíhat podle školního vzdělávacího programu „Co se děje u nás pod Košťálovem.“ Každý z těchto dokumentů je k dispozici na příslušném pracovišti. Současně věřím, že se nám podaří je v krátké době transformovat do takové podoby, aby mohly být přístupné na webových stránkách školy.

IMG_0178V novém školním roce budeme pokračovat v tom, co je pro naši školu standardním: individuální přístup k žákům, pestrá nabídka vzdělávacích příležitostí včetně projektových dnů a zájmových útvarů – opět zaměřených zejména na pohybové aktivity, přičemž ale neopomíjíme ani spíše umělecky nebo technicky zaměřené kroužky. I nadále budeme u dětí a žáků rozvíjet ekologické myšlení a kladný vztah k přírodě zejména v rámci činnosti Ekoškoly. Budeme také pokračovat ve využívání elektronické žákovské knížky, která se nám v minulém školním roce výborně osvědčila. Novinkou v letošním roce je rozšíření o možnost zobrazení rozvrhu přímo v žákovské knížce. V krátké době se navíc budeme snažit rozšířit ji ještě o přehled změn v rozvrhu pro aktuální týden (suplování, spojování skupin apod.).

Do nového školního roku s námi v základní škole vstupují dvě nové paní učitelky: Barbora Kočišová, která bude učit páťáky, a Veronika Klabanová, která bude působit ve druhé třídě mateřské školy. Z rodičovské dovolené se do třídy 1. B vrací paní učitelka Mgr. Olga Černá Šamšová, která je od 1. září zároveň výchovnou poradkyní pro základní školu. Můžete se tedy na ní obracet v záležitostech  výukových obtíží, kariérového poradenství a dalších skutečností souvisejících se vzděláváním vašich dětí. Do nového školního roku došlo ještě k rozšíření školní družiny o oddělení, které se nachází v místnosti bývalé herny budovy prvního stupně. V něm se na děti těší nová paní vychovatelka Bc. Pavla Vaníčková.

Všechny podstatné informace k organizaci školního roku obdrželi žáci základní školy v tradičním informačním letáčku. Na úterý 8. září jsme na základní škole naplánovali první informační rodičovskou schůzku, jejíž náplní bude zejména seznámení se školním řádem, změnami v provozu školní jídelny, projednání doplňovacích voleb do školské rady, kde je třeba doplnit jednoho zástupce z řad rodičů nezletilých žáků, a další organizační záležitosti.

V průběhu prázdnin došlo ke schválení projektové žádosti, kterou jsme podali na MŠMT  ČR v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostimages. Díky finančním prostředkům poskytnutým škole formou schválené dotace budeme mimo jiné schopni odměnit deset žáků z  9. ročníku, kteří prošli skutečně důkladným výběrem, plně hrazeným zahraničním jazykově – vzdělávacím pobytem ve Velké Británii.

Přeji všem dětem v mateřské škole a všem žákům základní školy klidný a úspěšný školní rok, radost z učení, chuť poznávat nové věci a hlavně to, aby do školky nebo do školy chodili rádi. Všem našim 44 prvňáčkům přeji podařený vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a všem kolegům školu, ve které je na co se těšit. V neposlední řadě přeji rodičům našich dětí a žáků, aby do školy chodili převážně s úsměvem.

Mgr. Stanislav Novák – ředitel školy

Poslední příspěvky