Školní poradenské pracoviště se podílí na vytváření příznivé atmosféry ve škole, která umožňuje plnohodnotný rozvoj každého žáka. Svou pozornost soustřeďuje na předcházení vzniku rizikových forem chování žáků, napomáhá odbourávat a kompenzovat individuální výukové, výchovné i osobní problémy žáků.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště mimo jiné:

  • poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům
  • podílí se na vytváření a realizuje preventivní programy zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žák
  • poskytuje přímou podporu a individuální péči žákům se specifickými poruchami učení a vadami řeči
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, apod.) a dalšími příslušnými institucemi

Složení školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Vosická

Školní metodička prevence: Mgr.Markéta Krátká

Předmět speciálně pedagogické péče:  Mgr. Eva Vápeníková, Mgr. Jaroslava Vávrová

Vedoucí logopedické poradny: Mgr. Jaroslava Vávrová, Mgr. Romana Burešová, Hana Žalovičová

Asistentka pedagoga: Petra Týlová, Veronika Scheithauerová, Ing. Kristýna Týnková Pletichová, Monika Kargerová, Jitka Slunková, Monika Rajňáková, Petra Koblischková