Školní metodička prevence Konzultační hodiny
PaedDr.Martina Patrovská úterý 12:30 – 13:00

Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské, o svých činnostech vede písemnou dokumentaci. Vytváří, realizuje a vyhodnocuje minimální preventivní program školy.

Sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů, realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, agresivity a dalších sociálně patologických jevů. Monitoruje projevy sociálně patologických jevů, poskytuje přímou pomoc žáků a jejich rodičům a koordinuje jejich řešení.

Koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, OSPOD, krizovými centy, kurátory a dalšími odborníky. Spolupracuje s nimi při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy.

Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti sociálně patologických jevů, zajišťuje a poskytuje aktuální informace a metodické materiály.