1. 2. 3. 4. 5.
Po ČJ M Prv ČJ HV
  Bur Bur Bur Bur Bur
Út M TV AJ/AJ VV ČJ
  Bur Žal Bur/Što Žal Bur
St AJ/AJ ČJ M ČJ PV
  Bur/Što Bur Bur Bur Kru
Čt ČJ M VV Prv ČJ
  Bur Bur Žal Bur Bur
AJ/AJ TV ČJ M  
  Bur/Što Žal Bur Bur