1.Úplný oficiální název povinného subjektuZákladní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnostHlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování základního vzdělávání

Zřizovatel 
Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
Třebenice 411 13
Tel. 416 594 301
E-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
Webwww.mesto-trebenice.cz

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – 
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor školství, mládeže a sportu  
3.Popis organizační struktury povinného subjektuOrganizační struktura
4.Kontaktní spojeníAdresa školy:
Paříkovo náměstí 133
Třebenice 411 13

Datová schránka: v3jmti4

E-mail:
zstrebenice@zstrebenice.cz reditel@zstrebenice.cz  

Telefon:
ředitel školy: 774 000 252
zástupkyně ředitele:774 000 262
ekonomka: 773 000 260
I.stupeň ZŠ: 773 000 271
II.stupeň ZŠ: 773 000 272
školní družina: 773 000 269
mateřská škola: 773 000 268
školní jídelna: 774 000 256
5.PlatbyČíslo bankovního účtu: 94-3509380257/0100
6Identifikační číslo organizace (IČO)710 12 117
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ 710 12 117
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.
8.Dokumenty  Zřizovací listina
Školní vzdělávací program „Škola pro radost“
Školní vzdělávací program „U nás pod Košťálovem“
Školní vzdělávací program ŠD
Údaje o rozpočtu
9.Žádosti o informaceŽádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
ústně – v kanceláři školy
písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
e-mailem: zstrebenice@zstrebenice.cz elektronickým podáním: zstrebenice@zstrebenice.cz
telefonicky na tel. čísle: 773 000 260
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníústně – v kanceláři školy
písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
e-mailem: zstrebenice@zstrebenice.cz elektronickým podáním: zstrebenice@zstrebenice.cz
telefonicky na tel. čísle: 773 000 260
11.Opravné prostředky Odvolání  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.  Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
12.FormulářeLze vyzvednout osobně v kanceláři ředitele školy nebo stáhnout zde
13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíhttps://www.portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15Sazebník úhrad za poskytování informací Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhradŠkola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Sazebník za poskytování informací nebyl vydán.
16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceVzory licenčních smluv nejsou.
V současné době nejsou pro školu poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zprávy školy